PersonuppgiftspolicyDaytoner utför all behandling av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Vi är måna om din integritet och vill vara transparenta med hur dina personuppgifter behandlas. Vi ber dig därför att ta dig tid att läsa igenom vår Personuppgiftspolicy. Denna behandlar bl.a. följande:

- Vilka typer av personuppgifter vi samlar in och för vilka ändamål.
- Hur länge vi sparar dina personuppgifter och för vilka ändamål.

Vi har försökt att utforma denna Policy så enkel som möjligt men i fall du är obekant med begrepp som personuppgiftsansvarig eller särskilda kategorier av personuppgifter, kan du börja med att läsa mer om dessa och andra begrepp under Nyckelbegrepp.

Nyckelbegrepp

Personuppgift: Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, t.ex. namn, personnummer, bokningsnummer och IP-nummer, om de kan kopplas till fysiska personer.

Personuppgiftsansvarig: Personuppgiftsansvarig är den aktör som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen med och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Online-annonsering: Marknadsföringsmeddelanden som du kan se på internet.

Personuppgifter vi samlar in och för vilket ändamål

När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev
- För att vi ska kunna tillhandahålla nyhetsbrevet till dig samlar vi in E-postadress.

När du söker på vår webbplats
- Preferenser baserat på filtreringen i hur du söker.
- Information om dina surfvanor på vår webbplats.
- Information om när du klickar på en av våra annonser, inklusive sådana som visas på andra samarbetspartners webbplatser.
- Information om på vilket sätt du når våra digitala tjänster, inklusive operativsystem, IP-adress, nätidentifierare och webbplatsuppgifter.
- Dina sociala preferenser, såsom intressen och aktiviteter.

När du köper våra produkter
- För att vi ska kunna tillhandahålla produkterna till dig samlar vi in nedanstående uppgifter.
- Adress och övrig kontaktinformation för leverans och ekonomiska transaktioner.
- Information om dina köp, inklusive vad du köpt, när och var du köpte det, hur du betalade samt kredit- eller annan betalningsinformation.
- Information om dina surfvanor på vår webbplats och i våra mobilappar.
- Information om att du klickar på en av våra annonser, inklusive sådana som visas på andra organisationers webbplatser.
- Information om på vilket sätt du når våra digitala tjänster, inklusive operativsystem, IP-adress, nätidentifierare och webbplatsuppgifter.
- Sociala preferenser, intressen och aktiviteter.

När du kontaktar oss eller när vi kontaktar dig eller när du deltar i kampanjer, tävlingar, undersökningar eller andra frågeformulär om våra tjänster
För att vi ska kunna komma i kontakt med dig, svara på förfrågningar från dig och administrera tävlingar, kampanjer etc. behandlar vi nedanstående personuppgifter.
- Personuppgifterna som du lämnar när du tar kontakt med oss t.ex. via e-post, brev, telefon eller sociala medier. I första hand samlar vi in de uppgifter vi behöver för att ta kontakt med dig, såsom ditt namn, användarnamn och e-postadress.
- Uppgifter om e-post och annan digital kommunikation som vi skickar till dig och som du öppnar, inklusive länkar i dessa som du klickar på.
- Din feedback och dina bidrag till kundundersökningar och frågeformulär.

Andra källor till personuppgifter
- Vi kan använda personuppgifter från andra källor, så som specialistföretag som tillhandahåller information och detaljhandelspartners om det krävs för att vi ska kunna administrera en tjänst du har efterfrågat.
- För att kunna hålla dina personuppgifter korrekta och uppdaterade kan vi hämta in kompletterande och uppdaterade uppgifter, såsom personnummer och adress, från privata och offentliga register.

Användandet av dina personuppgifter
Utöver vad som redan har framgått under rubriken ovan ”Personuppgifter vi samlar in och för vilket ändamål” så använder vi dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs nedan.
Vänligen notera att i fall du inte lämnar vissa personuppgifter till oss, kan det hindra oss från att tillhandahålla dig produkter och tjänster som du önskar eller hindra oss från att ingå avtal med dig avseende sådana produkter eller tjänster.

För att tillhandahålla produkter och tjänster på din begäran
Vi behöver behandla dina personuppgifter för att hantera ditt konto eller din order, tillhandahålla dig de produkter eller tjänster som du önskar köpa och hjälpa dig med andra beställningar eller återköp som du efterfrågar.

För att hantera och förbättra våra produkter, tjänster och den dagliga verksamheten
Vi använder personuppgifter för att hantera och förbättra våra produkter, webbplatser, mobilappar, kundlojalitetsprogram och andra tjänster.
Vi övervakar hur våra tjänster används, detta i syfte att skydda dina personuppgifter, upptäcka och motverka bedrägeri, andra brott och missbruk av tjänster. Detta hjälper oss att säkerställa att du tryggt kan använda våra tjänster.
Vi kan använda personuppgifter för att genomföra marknadsundersökningar, interna undersökningar och utveckling samt för att utveckla och förbättra vårt produktutbud, tjänster, butiker, IT-system, säkerhet, know-how och sättet vi kommunicerar med dig.

För att få kontakt och interagera med dig
Vi vill alltid förbättra vår service till dig. När du kontaktar oss, exempelvis via e-post, brev, och telefon eller via sociala medier, kan vi därför använda personuppgifter för att hjälpa dig med klargöranden eller assistans.
Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna hantera kampanjer och tävlingar du väljer att delta i, inklusive sådana vi genomför med våra leverantörer och detaljhandelspartners. Exempelvis i det fall du vinner ett pris.
Vi kan bjuda in dig att delta i kundundersökningar, frågeformulär och andra marknadsundersökningsaktiviteter anordnade av Daytoner eller av annan samarbetspartner för vår räkning.

För att kunna tillhandahålla marknadsföring och anpassad marknadsföring till dig
Vi använder dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden till dig och för att, utifrån de personuppgifter du lämnar, kunna anpassa marknadsföring genom profilering för att du ska få erbjudanden som är relevanta just för dig.
Du kan läsa mer om hur vi använder dina uppgifter för marknadsföring och dina rättigheter nedan i avsnittet ”Marknadskommunikation”.

Marknadskommunikation
Vi vill säkerställa att all marknadskommunikation relaterad till våra produkter och tjänster, och till de från våra leverantörer, detaljhandelspartners, inklusive online-annonsering, är relevanta i relation till dina intressen.

För att göra detta, kan vi använda dina personuppgifter genom att analysera dina tidigare köp, surfvanor och sökinställningar vid användande av vår webbplats. Vi använder oss därmed av profilering för att få fram vilka produkter, tjänster och information du kanske är mest intresserad av. Härigenom har vi möjlighet att skräddarsy vår kommunikation så att den blir mer relevant och intressant för dig. För att förstå dig som kund bättre, och för att kunna tillhandahålla tjänster och marknadskommunikation (inklusive online-annonser relevanta för dina intressen), kan vi även förena personuppgifter vi samlar in när du gör köp i butik med personuppgifter insamlade från våra webbplatser, mobilappar och andra källor.

Du kan läsa mer om hur vi samlar in information via din webbläsare i vår cookie policy.

Vi vill gärna skicka relevanta erbjudanden och nyheter till dig om våra produkter och tjänster. Vi kan därför komma att kontakta dig med marknadskommunikation via e-post, sms, push-notiser, brevlådereklam och telefon.

Vi kan också skicka information om samarbetspartners produkter och tjänster som vi tror kan vara intressanta för dig. Detta gör vi endast under förutsättning att du tidigare har accepterat att motta sådan marknadskommunikation.

Om du inte önskar motta marknadsföring från oss kan du närsomhelst avböja sådan genom att använda den länk för avregistrering som finns i samtliga erbjudanden vi skickar till dig via e-post eller genom att kontakta oss. 

Du kan fortfarande motta tjänsterelaterad information kopplad till dina order och liknande från oss.

Marknadsundersökningar
För att förbättra våra produkter och tjänster vill vi gärna ha dina synpunkter. Vi kan därför kontakta dig i marknadsundersökningssyfte. Du har alltid möjlighet att välja om du vill delta, eller fortsätta delta, i våra marknadsundersökningar eller inte.

Vi kan komma att beakta dina svar på marknadsundersökningar avseende produkter och tjänster som vi erbjuder, för att erbjuda dig produkter och tjänster som bättre tillgodoser dina behov som kund.

Dela personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners
För att kunna tillhandahålla de produkter och tjänster som du har köpt, kan vi behöva dela dina personuppgifter med våra underleverantörer och samarbetspartners. Vi delar enbart personuppgifter med dessa underleverantörer och samarbetspartnerns i den mån det är nödvändigt för att våra leverantörer och samarbetspartners ska kunna tillhandahålla deras tjänster till dig och oss och de får enbart tillgång till de personuppgifter som är nödvändiga.

För det fall vi överför personuppgifter till en leverantör som är vårt personuppgiftsbiträde ingår vi alltid nödvändiga avtal för att säkerställa att vi behåller kontrollen över personuppgifterna och att dessa hanteras lagenligt med största säkerhet av vårt personuppgiftsbiträde.

För att utveckla vår verksamhet och kunna tillhandahålla dig bättre riktad information, tjänster och erbjudanden använder vi oss av samarbetspartners som arbetar med sammanställning av information, marknadsanalyser, marknadsundersökningar och marknadsföring. För att kunna göra detta delar vi vissa personuppgifter med dessa samarbetspartners.

För att kunna administrera vår verksamhet använder vi oss av olika IT-tjänster och IT-system. I vissa av dessa lagras och behandlas personuppgifter. För de system som är installerade lokalt av oss hanteras uppgifterna enbart av vår personal. För de tjänster som är installerade hos vår leverantör överför vi personuppgifter till dessa.

Vi säljer inte dina personuppgifter till tredjepart.

Dela personuppgifter med myndigheter
Om vi är skyldiga enligt lag eller om lagen så tillåter, kan vi dela personuppgifter med stat och myndigheter i den mån det är nödvändigt.

Skyddande av dina personuppgifter och personuppgiftsombud
Vi är väl införstådda med vikten av att skydda och hantera dina personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust eller obehörig åtkomst, användning, ändring eller röjande. Vi arbetar löpande med ”inbyggt dataskydd och dataskydd som standard”.
Vi vill också påminna dig om att säkerheten för dina personuppgifter också kan vara beroende av dig. Exempelvis när vi har gett dig valet, eller när du har valt ett lösenord för tillgång till vissa tjänster, då är det ditt ansvar att hålla detta lösenord hemligt.

Lagring av personuppgifter
Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som framgår av den här Policyn och vi följer även vad som är god sed i branschen och de rekommendationer och riktlinjer som finns.

Personuppgifterna kommer enbart användas för de ändamål som framgår av denna Personuppgiftspolicy och/eller för att fullgöra rättsliga och administrativa skyldigheter. Därefter kommer vi på ett säkert sätt att ta bort dina personuppgifter. Samma personuppgift kan dock lagras på flera olika ställen för olika ändamål. Detta innebär att vi kan komma att radera en uppgift ur ett system när den inte längre behövs där, samtidigt som uppgiften kan komma att fortsätta lagras i ett annat system om ändamålet finns kvar för just det systemet. Om uppgifter behövs efter denna period för analytiska, historiska eller andra legitima kommersiella syften kommer vi vidta lämpliga åtgärder för att anonymisera dessa uppgifter så att dessa inte längre utgör personuppgifter.

Om du har registrerat dig för att motta vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla de uppgifter som behövs för att administrera detta så länge du inte avregistrerar dig från nyhetsbrevet eller meddelar oss att du inte längre vill motta detta. Du kan närsomhelst avregistrera dig från att motta nyhetsbrevet.

Om du är en tidigare kund till oss kommer vi att lagra de personuppgifter vi behöver för att kunna fortsätta kontakta dig med marknadskommunikation så länge du har en aktiv kundrelation med oss. Vi anser att du har en aktiv kundrelation med oss om du de tre senaste åren har köpt produkter och tjänster av oss och inte annars har avregistrerat dig från att motta marknadskommunikation från oss. Du kan närsomhelst avregistrera dig från att motta marknadskommunikation från oss.

Enligt lag är vi skyldiga att bokföra och bevara vissa uppgifter som utgör räkenskapsinformation. Vi måste därför lagra dessa uppgifter i cirka sju år.

Cookies och liknande teknik
Cookies är mindre datafiler som tillåter en webbplats att samla in och lagra en bredd av uppgifter på din stationära dator, bärbara dator eller mobila enhet. Cookies hjälper oss att tillhandahålla viktiga funktioner och funktionalitet på våra webbplatser och mobilappar, och vi använder dem för att förbättra din kundupplevelse. Vänligen se vår separata cookie-policy.

Länkar till andra webbplatser
Våra webbplatser kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av andra organisationer som har egna personuppgiftspolicys. Vänligen se till att noggrant läsa igenom villkor och personuppgiftspolicy innan du lämnar personuppgifter på en annan organisations webbplats eftersom vi inte åtar oss något ansvar för andra organisationers webbplatser.

Sociala medier
Våra webbplatser kan innehålla funktioner kopplade till sociala medier så som Facebook, Instagram, Google+ och YouTube vilka har egna personuppgiftspolicys.

Vänligen se till att noggrant läsa igenom deras villkor och personuppgiftspolicys innan du lämnar personuppgifter eftersom vi inte åtar oss något ansvar för dessa funktioner.

Dina rättigheter samt kontakt

Rätt att återkalla samtycke
I de fall behandlingen baseras på ditt samtycke har du rätt att närsomhelst återkalla detta genom att kontakta oss.

Rätt till tillgång
Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som vi har om dig. Du kan skriva till oss och be om kopia på andra personuppgifter som vi har om dig.

Vänligen inkludera information som kan hjälpa oss att identifiera och lokalisera dina personuppgifter. Tillgång till dina uppgifter kommer att ges kostnadsfritt. Om du önskar extra kopior kan vi dock komma att debitera en rimlig administrationsavgift.

Rätt till rättelse, radering, begränsning samt rätt att invända mot behandling
Vi vill säkerställa att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och uppdaterade. Om någon information vi har är felaktig ber vi dig vänligen att informera oss om detta. Du kan närsomhelst begära att få dina personuppgifter rättade.

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade bl.a. för det fall de inte längre behövs för ändamålet, eller om behandlingen baseras på ditt samtycke och du återkallar detta.

Du har även rätt att under vissa förutsättningar begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter samt när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter om den rättsliga grunden för behandlingen utgörs av ett allmänintresse eller en intresseavvägning samt när dina personuppgifter behandlas för att skicka direktmarknadsföring till dig.

Vi kommer uppdatera och radera dina uppgifter, med undantag för om vi har rätt att fortsätta behandla dem för legitima syften.

Rätt till dataportabilitet
Om det är tekniskt möjligt och den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter utgörs av samtycke eller att behandlingen har varit nödvändig för att fullgöra ett avtal har du under vissa förutsättningar rätt att få ut dessa personuppgifter och rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rättighet gäller dock först efter den 25 maj 2018.

Kontakt och klagomål
Du kan även kontakta oss om du har klagomål avseende hur vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter.
Vänligen notera att vi kan be dig att bekräfta din identitet innan vi hanterar dina krav eller klagomål. Vi kan också be dig om mer information för att säkerställa att du är behörig att framföra krav eller klagomål när du kontaktar oss för någon annans räkning.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Vi kommer endast samla in och använda dina personuppgifter om minst ett av följande kriterier uppfylls

- Vi har ditt samtycke;
Exempel: Nyhetsbrev
Du ger oss tillåtelse att behandla dina personuppgifter i samband med utskick av nyhetsmail.

Vänligen notera att när den legala grunden för behandlingen av personuppgifter utgörs av ditt samtycke har du när som helst rätt att återta detta samtycke utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen som skett innan samtycke återtagits. För det fall du återkallar ditt samtycke kan det dock innebära att vi inte längre kan tillhandahålla en viss tjänst till dig.

- Det är nödvändigt på grund av ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder på din begäran innan avtal ingås;
Exempel: För att tillhandahålla produkter eller tjänster som du önskar
Vi behöver behandla dina personuppgifter för att hantera ditt konto eller din order, tillhandahålla dig produkter eller tjänster som du vill köpa eller hjälpa dig med beställningar eller återköp som du begär.

- Det ligger i vårt eller en tredjeparts berättigade intresse och detta inte innebär ett åsidosättande av dina intressen eller rättigheter.
Exempel: För att bättre anpassa våra erbjudanden till dig
Vi kan använda dina personuppgifter i syfte att bättre förstå dina intressen och försöka förutse vilka andra produkter, tjänster och information du kanske är mest intresserad av. Härigenom har vi möjlighet att skräddarsy vår kommunikation så att den blir mer relevant och intressant för dig.

Ändringar av vår Policy
Denna Policy ersätter alla tidigare versioner. Vi kan närsomhelst ändra Policyn och vi ber er därför att regelbundet hålla koll på vår/a webbplats/er för uppdateringar. Vid omfattande ändringarna kommer vi klart och tydligt informera om detta på vår/a webbplats/er inklusive, i fall vi bedömer det lämpligt, med ett elektroniskt meddelande till dig om ändringarna av Personuppgiftspolicyn.

Senast uppdaterad: Maj 2018
/************************ Bing Ads **********************/